Saturday, 13 July 2024 - 1:44 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 1:44 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

การเคหะแห่งชาติเร่งทำแผนพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ระยะ 10 ปี เพื่อวางระบบจัดเก็บข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐานและนำข้อมูลมาวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ รัชดา

เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ในการจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัย หรือ Big Data  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติเริ่มเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันได้ย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server) ของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ URL:https://nhic.nha.co.th โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แบ่งเป็น 13 หมวดหมู่ ประกอบด้วย 1) ประชากร 2) ความต้องการที่อยู่อาศัย 3) ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 4) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 5) โครงการที่อยู่อาศัย 6) ด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 7) ด้านผู้ผลิต/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย 8) เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย 9) นโยบายกาพัฒนาที่อยู่อาศัย 10) แผนที่ 11) โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 12) ที่อยู่อาศัยต่างประเทศ 13) งานวิจัย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะ Dashboard  และมี Application ให้บริการแก่ประชาชนที่สามารถสืบค้นหาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” จำเป็นจะต้องมีการวางระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านที่อยู่อาศัยให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน มีความถูกต้องแม่นยำทั้งในระดับข้อมูลภาพรวมและข้อมูลเชิงลึกที่เพียงพอต่อการคาดประมาณถึงแนวโน้มหรือทิศทางของความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในอนาคต รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ และต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน

ดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จึงร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ตามแผนปฏิบัติการ โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) ได้แก่ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ซึ่งผลที่ได้รับจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยนั้น ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา จะมีแหล่งข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของประเทศที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน อีกทั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติจะเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (SDGs) และนโยบาย BCG ของประเทศไทย

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำแผนพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2566 – 2575) ในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมรอบด้าน สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยาย “แนะนำแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดย เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และการเสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” โดยมีวิทยากรดังนี้ ดร.กฤติมา  ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น โครงการเมืองแห่งอนาคตระดับโลก องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย(UN Habitat) รศ.ดร.ปุ่น  เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ดร.ณฤดี เคียงศิริ อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายสัมมา  คีตสิน อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และนางสาวฉันทนา ชานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะทีมที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ได้นำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาแผน กลยุทธ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมการให้ความคิดเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ตลอดจนระดมความคิดเห็น ประเด็นหัวข้อ “แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาโมเดล” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำกกิจกรรม Workshop ร่วมกัน

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img