Friday, 12 July 2024 - 10:19 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Friday, 12 July 2024 - 10:19 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

การเคหะแห่งชาติ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน รุกตลาดออนไลน์

การเคหะแห่งชาติเปิดตัวเว็บไซต์ “พม.พารวย สร้างงาน สร้างรายได้” หรือ www.pormorpharuay.com  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะฯที่ถูกลดเวลาการทำงาน ลดค่าจ้าง หรือถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจในครัวเรือนไม่คล่องตัวเหมือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากกว่าคนทั่วไป พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเร่งหามาตรการที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายต้องการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ พร้อมกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนของการเคหะฯ ผ่านเว็บไซต์ “พม.พารวย สร้างงาน สร้างรายได้” หรือ www.pormorpharuay.com และเฟซบุ๊กเพจแฟนเพจ “พม.พารวย สร้างงาน สร้างรายได้”  ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้สร้างช่องทางดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  สามารถเข้าถึงสินค้าชุมชนได้ง่ายขึ้น อีกทั้งช่วยกระตุ้นและต่อยอดการสร้างรายได้ สร้างชุมชน ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนและสังคมดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี และส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

“โครงการรังสิต คลอง 10/12 เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยซึ่งรวมตัวกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งปลูกผัก รับซื้อขยะรีไซเคิล รับซื้อน้ำมันเก่า รวมถึงการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน จนนำไปสู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่ภายใต้ชื่อ “กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยการเคหะแห่งชาติได้สนับสนุนการฝึกอาชีพด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัย เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว”

วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม” ดำเนินการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชนภายใต้แบรนด์ “เอื้อรักษ์” ประกอบด้วย ผงพอกลดปวด ด้วยสูตรแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น ไม้กวาดรักษ์ ผลิตจากขวดพลาสติกเหลือใช้ในชุมชน น้ำยาล้างจาน ถนอมมือ และไข่เค็มดองน้ำสมุนไพร ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนแล้วเป็นสินค้ามีคุณภาพที่ดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามสโลแกน “เอื้อรักษ์ สินค้าดีเพื่อคุณ เพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา”

ชุมชนของการเคหะแห่งชาติที่อยากเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “พม.พารวย สร้างงาน สร้างรายได้” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม โทร.

0 2351 7723 หรือ Call Center 1615

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img