Saturday, 13 July 2024 - 2:57 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 2:57 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

“บมจ.เคหะสุขประชา” ผนึก “เกษตรอินโน” พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ SMART FARMER ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมเสริมรายได้สร้างเศรษฐกิจในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

บมจ.เคหะสุขประชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ “บริษัท เกษตรอินโน จำกัด” สร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน สู่การยกระดับอาชีพเกษตรกรรมในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” พร้อมออกแบบกำหนดสัดส่วนที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน จัดสรรพันธุ์พืช จัดหลักสูตรอบรม ส่งเสริมสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับผู้เช่าบ้านพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เผยว่า จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและภาคการเกษตรกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บมจ.เคหะสุขประชา จึงได้ร่วมมือกับ เกษตรอินโน บริษัทในเครือเอสซีจี สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น สร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ พร้อมหาแนวทางพัฒนาด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ Smart Farming และนำมาใช้ในโครงการสร้างอาชีพของชาวเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

“การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เกษตรอินโน จำกัด ถือเป็นก้าวสำคัญให้เป้าหมายของโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ  ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาผสมผสานกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมุ่งยกระดับอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการกสิกรรมและการปศุสัตว์ ในโครงการ บ้านเช่าพร้อมอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน และเพียงพอที่จะตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของชุมชน พร้อมยกระดับให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งอุปทานหลักด้านโภชนาการและวัตถุดิบอื่น ๆ แก่ประชากรในจังหวัด”

การร่วมมือกันครั้งนี้  จะดำเนินงานให้บริการด้านการออกแบบ และกำหนดสัดส่วนขนาดพื้นที่บ้านพักอาศัย-พื้นที่ทำกิน ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกแบบใช้ดิน, ใช้น้ำ, เกษตรแนวตั้ง, การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการสร้างแหล่งน้ำอย่างพอเพียงต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ รวมถึงคัดเลือกและจัดสรรพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศตามแนวโครงการเกษตรยั่งยืน ดูแลด้านการคำนวณและประมาณการรายได้ผลผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับอุปทานทั้งจังหวัด โดยสัมพันธ์กับรายได้อาชีพต่อครัวเรือนต่อเดือน พร้อมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการนำร่องที่แรกคือ “โครงการเคหะสุขประชาในจังหวัดระยอง”

นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร

ด้าน นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด กล่าวเสริมว่า การร่วมมือกับเคหะสุขประชา จะเป็นการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ออกแบบ พัฒนา และดูแลฟาร์มเกษตรครบวงจร พร้อมช่วยเป็นที่ปรึกษาวางแผนการทำเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ Smart Farming กับ “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ที่สามารถจัดสรรเป็นพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่อาศัยที่มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มองเห็นโอกาสในการทำเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า “ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชามีรูปแบบอาชีพอยู่ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง, ตลาด, อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง ซึ่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแพลตฟอร์มต่าง ๆ จากเกษตรอินโน จะสามารถช่วยพัฒนาความมั่นคงของอาชีพเหล่านี้ พร้อมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย และยังเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้เช่า เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศต่อไป”

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img