Saturday, 13 July 2024 - 4:20 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 4:20 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566

คุณวิทย์ ตันติวรวงศ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประจำปี 2566 จากคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย)ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในโอกาสที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)”

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคำนวณจากปริมาณก๊าชเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมขององค์กร การดำเนินการนี้ ทำให้สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตลอดจนมาตรการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกขององค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img