Saturday, 13 July 2024 - 5:07 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 5:07 am
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการมิซุอิกุ ปีที่ 5 ส่งเสริมเด็กไทย ใส่ใจอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ภายใต้โครงการ “มิซุอิกุ” ประจำปี 2566 โดยมีแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดสระบุรีและจังหวัดระยอง รวมทั้งบุตรหลานของพนักงาน ร่วมกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน รวมถึงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรน้ำ ตลอดจนปลูกฝังให้น้องๆ เยาวชนอนุรักษ์น้ำและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของแกนนำนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมขยายผล “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” สู่โรงเรียนของน้องๆ ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ค่านิยมองค์กร ‘Growing for Good’ หรือ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ กล่าวคือ การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ทรัพยากรน้ำ’ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการ ‘มิซุอิกุ’ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน และชุนชนในพื้นที่ต้นน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หลังจากที่บริษัทฯ ประกาศเปิดตัวโครงการ ‘มิซุอิกุ’ ประจำปี 2566 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เราจึงเริ่มต้นคิกออฟกิจกรรมแรกคือ ‘สอนน้องรักษ์น้ำ’ โดยจัด ‘ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ’ ขึ้น ในจังหวัดสระบุรีและระยอง นำแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละจังหวัด ตลอดจนบุตรหลานของพนักงาน มาร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน มุ่งสร้างนักอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรของโครงการฯ ออกแบบฐานกิจกรรม เกมสันทนาการ และสถานีเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งพวกเขาจะได้ซึมซับความสำคัญของทรัพยากรน้ำและเรียนรู้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตน ทำให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ เข้าใจถึงแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นแกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครู ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเป็น ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่งสามารถบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมควบคุมมลพิษ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรุณาส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติแก่น้องๆ นักเรียน ผ่านสถานีการเรียนรู้ต่างๆ ภายในค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ รวมถึงขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระบุรีและระยอง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ‘กล่องวิเศษ’ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประสานงานจัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เพื่อปูแนวทางพัฒนาสู่การประกวดเป็น ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ’ ต่อไป”

“ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และค่ายลูกเสือกัญจณัช อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ประกอบด้วยแกนนำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และตัวแทนคุณครูจาก 10 โรงเรียนในแต่ละจังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งพนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และบุตรหลาน  โดยในค่ายฯ มีกิจกรรมกลุ่มและเกมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสำรวจธรรมชาติและการตรวจสอบคุณภาพน้ำ การเล่นซุ้มเกมงานวัดไทยในกิจกรรม “มิซุแลนด์ ดินแดนรักษ์โลก” กิจกรรมแม่น้ำกรด กิจกรรมสถานีเรียนรู้ โดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมควบคุมมลพิษ กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเจาะลึกการเป็น “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” เป็นต้น ซึ่งทุกๆ กิจกรรมได้รับการออกแบบให้สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแง่มุม เพื่อให้แกนนำนักเรียนที่เข้าค่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ เกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำและดูแลสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ สามารถกลับไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้น “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” แกนนำนักเรียนและตัวแทนคุณครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจาก ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ไปจัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ” ในรูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละโรงเรียนต่อไป เพื่อส่งต่อความรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรน้ำและปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียนในโรงเรียนของตน พร้อมทั้งเข้าร่วมประกวด “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านตามหลักการที่โครงการกำหนดฯ ซึ่งท้ายที่สุด บริษัทฯ และพันธมิตรจากภาครัฐจะร่วมกันคัดเลือก 1 โรงเรียน ในแต่ละจังหวัดเป้าหมายที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน และเห็นผลเป็นรูปธรรมที่สุด ให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ” โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลภายในสิ้นปีนี้

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img