Saturday, 13 July 2024 - 2:03 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120
Saturday, 13 July 2024 - 2:03 pm
GDN-corporate-980x120
banner SENTRYSAFE
Ads_980_120

ททท. รุกเต็มสูบจัดแข่งขันเฟ้นหา “สุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” ดึงเยาวชน Gen Z ร่วมหนุนความยั่งยืน พร้อมสานต่อการท่องเที่ยว

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานความสำเร็จแนวคิดต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวของเหล่าเยาวชน Gen Z  ภายใต้โครงการ “Smart Gen Tourism Challenge” ณ Asia Aviation Academy โดยสายการบินแอร์เอเชีย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ภายใต้การขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566  ททท. มีพันธกิจขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระแสของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน (Sustainable Tourism) กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ททท. จึงมีแนวคิดสร้าง DNA ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ที่มีความสามารถในหลากหลายมิติ มีมุมมองที่ทันสมัย ฉลาด กล้าคิด กล้าสร้าง กล้าลงมือทำ โดยคนกลุ่มนี้ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันจะเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ในการนี้ ททท. เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้เหล่านักพัฒนา Gen Z ได้เรียนรู้ ต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนโดยไม่จำกัดไอเดีย ภายใต้ “โครงการ Smart Gen Tourism Challenge” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ สายการบินแอร์เอเชีย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ บริษัท สเตปส์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยได้แผ่ขยายร่มเงาในหลากหลายมิติ สร้างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนไปพร้อมกัน เพื่อเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าในสายตาของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โครงการ Smart Gen Tourism Challenge ได้คัดเลือกและเฟ้นหา 10 ทีมนิสิต/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดเฟ้นหาสุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเสนอผลงานเพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่าให้การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs (Sustainable Development Goals) อันจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ททท.

ในการนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ให้เกียรติ มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศสุดยอดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ ทีม Boundless มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลงาน “The Way of Mani  (สายลมวิถีมานิ)” รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเมืองปัตตานีด้วยโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข” รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Turn Waste To Money มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเขาสามมุข : ชุมชนนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลพิเศษ (Special Award : Best In-Show/Good Storyteller) ได้แก่ ทีม ล้อมวง Local Connect สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผลงาน “แผนพัฒนาแพลตฟอร์มล้อมวง Local Connect : ทานอาหารพื้นบ้าน จากคนพื้นที่ ด้วยบรรยากาศล้อมวง” รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งได้ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัล ให้กับตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท อีกทั้งมอบพร้อมประกาศนียบัตรให้กับทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของโครงการฯ

นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ของ UNDP และการพัฒนาตามบริบททางการท่องเที่ยว โดยมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ Sustainable Tourism Goals: STGs สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และผลักดันให้เกิดการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Eco System) ที่สมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติการบริหารจัดการ มิติสังคม-เศรษฐกิจ มิติวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับมุมมองการท่องเที่ยวในประเทศให้หลากหลายตามแนวคิด BCG Model ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ทั้งในระดับฐานราก ภูมิภาค และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนของทั้ง 10 ทีม ได้ที่ เว็บไซต์ www.smartgentourismchallenge.com และ Facebook : Smart Gen Tourism Challenge

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img